Location of Narcotics Control Department

HOKKAIDO (SAPPORO)

+81-11-726-3131 (Phone)
+81-11-709-8063 (Fax)

TOHOKU (SENDAI)

+81-22-221-3701 (Phone)
+81-22-221-3713 (Fax)

KANTO-SHIN’ETSU (TOKYO)

+81-3-3512-8688 (Phone)
+81-3-3512-8689 (Fax)

YOKOHAMA (Branch Office of KANTO)

+81-45-201-0770 (Phone)
+81-45-212-2840 (Fax)

TOKAI-HOKURIKU (NAGOYA)

+81-52-951-6911 (Phone)
+81-52-951-6876 (Fax)

KINKI (OSAKA)

+81-6-6949-6336 (Phone)
+81-6-6949-6339 (Fax)

KOBE (Branch Office of KINKI)

+81-78-391-0487 (Phone)
+81-78-325-3769 (Fax)

CHUGOKU-SHIKOKU (HIROSHIMA)

+81-82-227-9011 (Phone)
+81-82-227-9174 (Fax)

SHIKOKU (TAKAMATSU)

+81-87-811-8910 (Phone)
+81-87-823-8810 (Fax)

KYUSHU (FUKUOKA)

+81-92-472-2331 (Phone)
+81-92-472-2336 (Fax)

KOKURA (Branch Office of KYUSHU)

+81-93-591-3561 (Phone)
+81-93-591-3516 (Fax)

OKINAWA (NAHA)

+81-98-854-2584 (Phone)
+81-98-834-8978 (Fax)